Theresia Spijker Fonds


Doelstelling

Het Theresia Spijker Fonds is voortgekomen uit de Stichting Vredenburgh en de Theresia Spijkerstichting en is bestemd voor financiële ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de metropoolregio Amsterdam. Projecten die vernieuwend zijn verdienen de voorkeur. Met ‘metropoolregio Amsterdam’ wordt bedoeld de stadsregio Amsterdam, aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland. In 2022 is met Stichting RCOAK, gevestigd aan de Keizersgracht 334 in Amsterdam, overeengekomen om dit Fonds op naam in het leven te roepen en gezamenlijk in stand te houden. Met dit Fonds op naam worden de activiteiten voortgezet van de Instellers van het Fonds, de Stichting Vredenburgh en de Theresia Spijkerstichting.

Giftenbeleid
Alleen projecten binnen het werkgebied kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage. Landelijke organisaties kunnen ontvanger zijn, maar de giften dienen ten goede te komen aan ouderen in het werkgebied van het Theresia Spijker Fonds. Ook is het uitgangspunt dat de projecten aansluiten bij de algemene doelstelling van Stichting RCOAK. Eenmaal per jaar legt Stichting RCOAK verantwoording af aan het bestuur van de Instellers, de beide stichtingen, over de bestedingen ten laste van het Fonds.

Historische achtergrond van het Theresia Spijker Fonds
Stichting Vredenburgh ter ondersteuning van projecten in de ouderenzorg, is voortgekomen uit het rooms-katholieke oudevrouwenhuis Vredenburgh dat in 1829 werd geopend door Anna Helena Theresia Spijker (1794-1839). De stichtster, geboren in Duitsland, groeide op in Amsterdam in het gezin van haar tante Maria Engelina Spijker (1757-1835) en Johannes Loohuys (1766-1835). Loohuys had in de Warmoesstraat een winkel in kruidenierswaren en zuivel. Daarmee vergaarde hij een bescheiden vermogen, dat hij voor ‘een blijvend doel van weldadigheid’ bestemde. Samen met zijn ongehuwd gebleven nicht besloot hij in 1829 een tehuis te openen voor behoeftige oude roomse vrouwen. In het pand Vredenburgh op de kop van de Oudezijds Voorburgwal bood Theresia Spijker onderdak aan vier arme bejaarde katholieke vrouwen. Met de erfenis van haar in 1835 overleden pleegouders opende zij in hetzelfde pand op 22 mei 1836 officieel het Rooms-Catholyk Burger Oudevrouwenhuis Vredenburgh.

Tehuis voor 40 vrouwen
Na de dood van Theresia Spijker in 1839, voorzag haar testament in de middelen om het tehuis voort te zetten. Sindsdien is Vredenburgh steeds bestuurd door leden uit de katholieke stedelijke elite: bankiers, juristen, notarissen, kooplieden en makelaars, met namen als Van den Biesen, Blaisse, Van Cranenburgh, Heukensfeldt Jansen, Nieuwenhuys, Pichot, Regout, Sterck, Verwer en Westerwoudt. Na verbouwingen en gestage uitbreidingen met achter- en naastgelegen panden, vonden halverwege de 19de eeuw veertig vrouwen onderdak in Vredenburgh. Deze in vergelijking met andere tehuizen kleinschalige opzet maakte dat de leefomstandigheden van de bewoonsters relatief goed waren te noemen.

Renaissancegevel
Een grote verbouwing in 1890 naar ontwerp van Adrianus Cyrianus Bleijs (1842-1912) veranderde het aanzien ervan ingrijpend. Het gebouw kreeg een gevel in een stijl die naar de mode van de tijd teruggreep op de Hollandse renaissance. Ondanks deze verbouwing vertoonden de panden gaandeweg steeds meer bouwkundige tekortkomingen. Toen na de Tweede Wereldoorlog ook de financiële tekorten opliepen, miste het bestuur de souplesse om het tehuis aan te passen aan de nieuwe tijd. In 1977 werd het tehuis tenslotte gesloten en het pand Vredenburgh verkocht.

Nieuw Vredenburgh
Enkele jaren later werd met particuliere steun op de Postjesweg een ‘Nieuw Vredenburgh’ geopend, dat in samenspraak met ouderen in de buurt was ontworpen. Voorzieningen die niet uit overheidssubsidies konden worden gefinancierd, werden gerealiseerd door de in 1977 opgerichte Theresia Spijker Stichting. De Stichting Vredenburgh, die nog steeds de nalatenschap van Theresia Spijker beheert, steunt sinds de jaren negentig vele goede doelen voor ouderenzorg.

ANBI gegevens
Fiscaal nummer Stichting Vredenburgh: 8050.33.956
Legal Entity Identifyer (LEI): 724500EGKIWZ12P70I85
Fiscaal nummer Theresia Spijkerstichting: 8000.01.527
Legal Entity Identifyer (LEI): 724500IJTUOH3UVS8M62

Statutaire samenstelling bestuur
De beide stichtingen hebben elk een bestuur, dat bestaat uit dezelfde personen:
Mevrouw drs. A.S. de Sitter, voorzitter
Jhr. drs. I.S. van Lidth de Jeude, secretaris
Mr. drs. E. Chr. Verbeek, penningmeester
Jhr. ir. T.W.M. van Meeuwen

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet en zonder eigenbelang. Er is geen personeel in loondienst.

Jaarcijfers
Jaarstukken 2023 Stichting Vredenburgh
Jaarstukken 2023 Theresia Spijkerstichting

Jaarstukken 2022 Stichting Vredenburgh
Jaarstukken 2022 Theresia Spijkerstichting

Jaarstukken 2021 Stichting Vredenburgh
Jaarstukken 2021 Theresia Spijkerstichting

Jaarstukken 2020 Stichting Vredenburgh
Jaarstukken 2020 Theresia Spijkerstichting

Jaarstukken 2019 Stichting Vredenburgh
Jaarstukken 2019 Theresia Spijkerstichting

Jaarstukken 2018 Stichting Vredenburgh
Jaarstukken 2018 Theresia Spijkerstichting